regulation free
Special Thanks / natsuo / Aoi Watanabe / Sho Oshita / Hiroki Ito / Akihiko Matsufuji
Styling / Akihiko Matsufuji / Hiroki Ito
Photography / Hayato Niiya
supported by BENE